Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
62.2

 

Gaat de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)zichzelf overtreffen na de ongekende recordwaarde van november? Neen, dat niet, maar het scheelde weinig! Deze belangrijke index voor de industriële bedrijvigheid scoorde in december een waarde van 62.2, net iets lager dan de recordwaarde van 62.4 in november (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid, een waarde < 50 op een afname). Conclusie: het groeitempo van de Nederlandse industrie is onverminderd hoog. De enige deel-index die wel een recordwaarde vertoonde was die van de werkgelegenheid. Deze index scoorde een niet eerder vertoonde waarde van 61.1. Dat duidt erop dat bedrijven in hoog tempo medewerkers aan het werven zijn om aan de aanhoudende vraag naar hun produkten te kunnen voldoen. Zowel uit het binnenland als het buitenland namen de orderportefeuilles verder toe. De produktiebedrijven kunnen de vraag niet bijbenen gezien de verder oplopende levertijden. De sterke inkoopprijsinflatie leidt tot een grote hamsterwoede: halffabrikaten en grondstoffen worden in grote volumes aangekocht om toekomstige produkties veilig te stellen en toekomstige prijsverhogingen te ondervangen. Natuurlijk leidt dit tot steeds sneller oplopende prijzen, omdat leveranciers niet in gelijke mate aan de vraag kunnen voldoen. En het buitenland laat zich ook niet onbetuigd: de PMI kwam in Duitsland in december uit op 63.3 (november 62.5)en die van Frankrijk op 59.3 (november 57.7). Ook vanuit deze landen is de vraag naar grondstoffen, halffabrikaten en technische componenten hoog. Toeleveranciers en gekwalificeerde medewerkers lijken op dit moment de belangrijkste bottleneck te zijn voor verdere groei in onze regio. Die bedrijven die de laatste jaren geinvesteerd hebben in goede relaties met gekwalificeerde leveranciers plukken daar nu de vruchten van. 2017 was een fantastisch jaar voor onze industrie en voor alle sectoren die op de kracht van de industrie konden meeliften. Gezien de overvolle orderportefeuilles begint 2018 goed. Ik verhoog daarom mijn rapportcijfer naar een 8,5.

BLOG

October 1 2014 00:00

Leveranciersmanagement: vier basisstrategieën

 

 

Een van de redenen waarom inkoopmanagement een belangrijker plaats in het ondernemingsbeleid krijgt toebedeeld is gelegen in de strategische heroriëntatie waarmee veel bedrijven bezig zijn. Na de diversificatiestrategie in de zeventiger jaren lijkt thans het motto'schoenmaker blijf bij je leest'. Veel ondernemingen concentreren zich op hun kernactiviteiten. Dit betekent dat niet-strategische activiteiten in toenemende mate worden uitbesteed. De voordelen vandeze handelwijze zijn evident, immers veel activiteiten kunnen tegen lagere kosten worden uitgevoerd door gespecialiseerde leveranciers, men wint aan flexibiliteit en de aandacht van het management kan worden gericht op de 'core-business'.Deze overwegingen vormen de reden waarom inkoop meer aandacht krijgt in managementkringen dan een aantal jaren geleden. En deze aandacht zal hoogstwaarschijnlijk de komende jaren niet verminderen!   De te ontwikkelen inkoopstrategie kan niet los gezien worden van het ondernemingsbeleid resp. de concurrentiestrategie.  

Afhankelijk van de strategische keuze die het management maakt, kan de inkoopstrategie worden ingekleurd. De inkoopportfoliobenadering vormt hiervoor een zinvol instrument. Hiermee is het mogelijk te komen tot een gedifferentieerde leveranciersbenadering. De optimale opstelling ten
opzichte van leveranciers hangt af van twee criteria te weten  
• de mate van invloed van het betrokken inkoopproduktop het bedrijfsresultaat  
• de mate van toeleveringsrisico.  

Mogelijke fasering inkoopstrategie-ontwikkeling en implementatie
Stappen die bij het opzetten van een inkoopstrategie in acht moeten worden genomen.  

1. Maak een onderscheid tussen de kern- en niet-kernactiviteiten van uw onderneming.
2. Stel vervolgens vast in welke mate uw niet-kern activiteiten tegen marktpassende condities worden uitgevoerd. Voer een 'make-or-buy' analyse uit.
3. Voer een inkoopportfolio-analyse uit voor de huidige en wellicht toekomstige inkoopprodukten resp. diensten die worden ingekocht. Bepaal vooraf de criteria voor toewijzing van het inkoopassortiment aan de vier onderscheiden kwadranten.
4. Formuleer voor ieder kwadrant een generieke inkoops
trategie. Werk deze per produkt/leverancierscombinatie uit tot een specifieke markt- resp. leveranciersbenadering.
5. Werk deze benadering uit in de vorm van een activit
eitenplan, vergezeld van concrete doelstellingen resp. taakstellingen in termen van kostenverlaging, kwaliteitsverbetering, vermindering aantal leveranciers, vermindering aantal orderhandelingen etc.
6. Stel materiële en immateriële middelen (informatie!) veilig.
7. Voer de voorgenomen activiteiten uit en bewaak de voortgang. Benoem de rapporteringsmomenten op voorhand. Stel zo nodig doelstellingen dan wel uitvoeringsmaatregelen bij.  

Aldus verschaft de inkoopportfoliobenadering een instrument om de leveranciersmarkt te segmenteren. De essentie van deze exercitie is dat
iedere produkt/leverancierscombinatie haar eigen, specifieke basisstrategie kent. Navolging van deze strategieën kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen in combinatie met verhoging van de interne efficiency.  

Een analyse van het inkoopassortiment op deze aspecten leidt tot een indeling in vier mogelijke produktcategorieën te weten  
• strategische produkten  
• hefboomprodukten  
• bottleneck-produkten  
• routineprodukten.  

Afhankelijk van de plaats van het betrokken inkoopprodukt in de inkoopportfolio zal een andere leveranciersbenadering de voorkeur verdienen

Voor uitgebreid artikel klik hier voor de download

prof. dr Arjan J. van Weele,
 

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015